ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) είναι ένα κείμενο όπου αποτυπώνονται οι στόχοι και έργα που πρέπει να κάνει ένας οργανισμός ή μια ομάδα οργανισμών για να πετύχουν συνθήκες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Μια Στρατηγική ΟΧΕ αφορά στην:
 • προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος
 • προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στην περιοχή παρέμβασης
 • προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας
 • ενίσχυση της απασχόλησης και αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας
 • προώθηση καινοτομίας για το περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
Μία Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) θα πρέπει να:
 • έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα με τη μορφή πλέγματος αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίμακας που θα εξειδικεύει τις επενδυτικές προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής παρέμβασης,
 • εξασφαλίζει ευρεία διαβούλευση και την ενεργό συμμετοχή κατοίκων, φορέων και κοινωνίας των πολιτών στη φάση του σχεδιασμού, όπως και στη φάση της υλοποίησης,
 • διασφαλίζει την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σχεδιασμού εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου,
 • είναι αποτέλεσμα ανάλυσης αναγκών, προκλήσεων και δυνατών σημείων της περιοχής, και
 • συμβάλλει στην επίτευξη συγκεκριμένων ειδικών στόχων των ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-20 και 2021-27 και κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση συγκεκριμένων δεικτών που έχουν προσδιορισθεί σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας των Προγραμμάτων, από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι στρατηγικές ΟΧΕ.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στην υλοποίηση δύο (2) επιμέρους δραστηριοτήτων:

Δραστηριότητα 1: Παροχή συμβουλευτικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής ΟΧΕ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση επικαιροποιημένων στοιχείων για την περιοχή παρέμβασης και αναγνώριση κύριων αναγκών.
 • Σχέδιο της Στρατηγικής και των κύριων στόχων της Στρατηγικής ΟΧΕ (ΣΟΧΕ) Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο
 • Καταγραφή, σχεδιασμός και αποτύπωση Πράξεων στρατηγικής, σχεδίου χρηματοδότησής τους και άλλων δεικτών (ωριμότητα, ωφελούμενος πληθυσμός, κοκ.)
 • Προσδιορισμός συμπληρωματικότητας και συνέργειας των Πράξεων της στρατηγικής με άλλες στρατηγικές και στόχους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Αποτύπωση του πλαισίου κατάρτισης και υλοποίησης της Στρατηγικής.

Δραστηριότητα 2: Παροχή συμβουλευτικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών Διαβούλευσης και επικοινωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυκαναλικής Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Η Διαβούλευση θα λάβει χώρα με χρήση των εξής μέσων:
  • Με ανάπτυξη σχετικού ιστοτόπου Διαβούλευσης.
  • Με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου ή/και φόρμας ανοιχτών απαντήσεων στον ιστότοπο Διαβούλευσης.
  • Με διοργάνωση εκδήλωσης Διαβούλευσης που θα απευθύνεται σε φορείς και πολίτες των τριών Δήμων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση απαιτούμενων ενεργειών επικοινωνίας (δημιουργία και αποστολή δελτίων τύπου, δημιουργία και συντήρηση σελίδων κοινωνικών δικτύων, δημιουργία σύντομου ενημερωτικού βίντεο, σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού).
Το έργο εκπόνησης της Στρατηγικής της Στρατηγικής OXE Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5217207).
EOT-NTO
EOT-NTO
Μανωλοπούλου 47, 271 31 Πύργος
Τ. 26213-60500
Ε. diavouleusi.oxepia@gmail.com
2024 © Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Developed by Data Consultants | Powered by Aplikko